Wypłata dywidendy za 2016 rok

Wypłata dywidendy za 2016 rok
25 lipca 2017 APN Promise

Wypłata dywidendy za 2016 rok

​W dniu 27 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie APN Promise  S.A. podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016, przeznaczając na wypłatę dywidendy kwotę nie większą niż 3.998.092,60 zł (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złote 60/100), to jest kwotę 0,47 zł (czterdzieści siedem groszy) brutto na jedną akcję Spółki.

2017-07-25 Ogłoszenie o wypłacie dywidendy za 2016 rok