Akcjonariat

AKCJONARIAT​ APN PROMISE S.A.

Nazwa Akcjonariusza

 

Liczba akcji

 

Liczba głosów

 

% Kapitału

 

% Głosów

 

Piotr Paszczyk łącznie z podmiotem powiązanym 6 516 225 9 016 225 64,18% 71,25%
Tomasz Bator łącznie z podmiotem powiązanym 2 535 598 2 535 598 24,97% 20,04%
Pozostali 1 101 757 1 101 757 10,85% 8,71%

Łącznie

10 153 580

12 653 580

100%

100%

Stan na dzień 18 sierpnia 2022 roku.

 

Kapitał zakładowy APN Promise S.A. Kapitał wynosi 1 015 358,00 zł i dzieli się na:

​Liczba akcji ​Seria ​Rodzaj
1 500 000 ​A1 ​Imienne uprzywilejowane co do głosu, 1 akcja uprawnia do 2 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta
1 000 000 ​A2 ​Imienne uprzywilejowane co do głosu, 1 akcja uprawnia do 2 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta
3 395 894 ​B ​Zwykłe na okaziciela
100 000 ​F ​Zwykłe na okaziciela
575 686 ​E ​Zwykłe na okaziciela
135 000 ​C ​Zwykłe na okaziciela
900 000 ​D ​Zwykłe na okaziciela
240 000 G ​Zwykłe na okaziciela
900 000 ​I ​Zwykłe na okaziciela
1 080 000 ​J ​Zwykłe na okaziciela
251 000 ​H ​Zwykłe na okaziciela
76 000 ​L ​Zwykłe na okaziciela