Akcjonariat

AKCJONARIAT​ APN PROMISE S.A.

  Liczba Akcji Liczba Głosów % kapitału  % głosów
Piotr Paszczyk łącznie z podmiotem powiązanym 6 520 225 9 020 225 57,65% 65,32%
Tomasz Bator łącznie z podmiotem powiązanym 2 535 598 2 535 598 22,42% 18,36%
Paweł Kołakowski 1 156 000 1 156 000 10,22% 8,37%
Pozostali 1 097 757 1 097 757 9,71% 7,95%
Łącznie 11 309 580 13 809 580 100% 100%

Stan na dzień 16 listopada 2022 roku.

Kapitał zakładowy APN Promise S.A. Kapitał wynosi 1 130 958,00 zł i dzieli się na:

​Liczba akcji ​Seria ​Rodzaj
1 500 000 ​A1 ​Imienne uprzywilejowane co do głosu, 1 akcja uprawnia do 2 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta
1 000 000 ​A2 ​Imienne uprzywilejowane co do głosu, 1 akcja uprawnia do 2 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta
3 395 894 ​B ​Zwykłe na okaziciela
100 000 ​F ​Zwykłe na okaziciela
575 686 ​E ​Zwykłe na okaziciela
135 000 ​C ​Zwykłe na okaziciela
900 000 ​D ​Zwykłe na okaziciela
240 000 G ​Zwykłe na okaziciela
900 000 ​I ​Zwykłe na okaziciela
1 080 000 ​J ​Zwykłe na okaziciela
251 000 ​H ​Zwykłe na okaziciela
76 000 ​L ​Zwykłe na okaziciela
1 156 000 ​M ​Zwykłe na okaziciela

Stan na dzień 16 listopada 2022 roku.