Polityka prywatności

Polityka prywatności Serwisu www.apnpromise.pl

Informacje ogólne

Korzystając z usług serwisu www.apnpromise.pl (dalej „Serwis”) dostarczonego przez A.P.N. Promise S.A. z siedzibą w Warszawie przekazujesz dane dotyczące swojej tożsamości.

Doskonale rozumiemy, że prawo do poszanowania prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych jest niezwykle ważne. Dlatego też, dbamy o zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa w szczególności stosując odpowiednie rozwiązania technologiczne oraz legislacyjne zapobiegające ingerencji przez podmioty do tego nieuprawnione w prywatność naszych Klientów, Partnerów lub Użytkowników naszych Serwisów.

Działania A.P.N. Promise S.A. związane z gromadzeniem i przetwarzaniem wszelkich danych są ukierunkowane na zagwarantowanie Użytkownikowi poczucia pełnego bezpieczeństwa na poziomie odpowiednim do obowiązującego prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

Informujemy, że w ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone również zewnętrzne linki umożliwiające bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych bądź też podczas korzystania z Serwisu w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą zostać dodatkowo umieszczone pliki Cookies w celu umożliwienia Użytkownikowi skorzystania z funkcjonalności serwisów zintegrowanych z Serwisem (np. Facebook, LinkedIn). Każdy z dostawców określa zasady korzystania z plików Cookies w swojej polityce prywatności w związku z czym nie mamy wpływu na prowadzoną przez dostawców politykę prywatności oraz wykorzystywania przez nich plików Cookies.

Ze względów bezpieczeństwa zalecamy, abyś przed skorzystaniem z zasobów oferowanych przez inne strony internetowe lub serwisy, zapoznał się z dokumentem dotyczącym polityki prywatności oraz wykorzystywania plików Cookies, jeżeli zostały one udostępnione, a w razie ich braku skontaktował się z administratorem danej strony lub serwisu w celu uzyskania informacji w tym zakresie.

 Zapoznając się z poniższą treścią dowiesz się m.in.

 • dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe
 • w jakim celu to robimy
 • czy podanie danych jest konieczne
 • jak długo przechowujemy Twoje dane
 • czy są inni odbiorcy Twoich danych osobowych
 • jakie przysługują Ci uprawnienia

Administrator Danych Osobowych

Podmiotem decydującym o celach i sposobach wykorzystania Twoich danych (czyli ich administratorem zgodnie z przepisami RODO) jest:

A.P.N. Promise S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Domaniewska 44A, 02-672 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000375933, NIP: 5210088682, REGON: 012521511, kapitał zakładowy 1 050 068,60 zł (wpłacony w całości).

Możesz się z nami skontaktować za pośrednictwem:

Kontakt w sprawie danych osobowych

Mając na uwadze bezpieczeństwo gromadzonych przez nas danych oraz konieczność stałej kontroli ich przetwarzania wyznaczyliśmy w A.P.N. Promise S.A. osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych.

Z wyznaczoną osobą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych oraz w celu skorzystania z przysługujących Ci uprawnień wobec przetwarzania.

Adres korespondencyjny: A.P.N. Promise S.A., ochrona danych osobowych

ul. Domaniewska 44A, 02-672 Warszawa

E-mail: iodo@promise.pl

Bezpieczeństwo

 

Odpowiednio podchodzimy do kwestii ochrony dotyczących Cię danych i stale rozwijamy nasze systemy i procesy bezpieczeństwa. Środki bezpieczeństwa jakie wykorzystujemy to m.in.:-         ograniczony fizyczny dostęp do naszych budynków i dostęp użytkowników do naszych systemów – tylko dla tych, którzy są uprawnieni-         mechanizmy kontrolne takie jak firewall, weryfikacja użytkownika, silne szyfrowanie danych oraz rozdzielanie ról, systemów i danych-         proaktywne monitorowanie  Korzystamy również z najwyższych standardów w branży, aby wspierać utrzymywanie solidnego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Jakie dane przetwarzamy?

Większość przetwarzanych przez nas danych osobowych jest przekazywana nam bezpośrednio z uwagi na jeden, z następujących powodów:

 • jesteś naszym Klientem lub Partnerem bądź Twoje dane zostały nam przekazane przez Twojego pracodawcę lub Partnera
 • korzystasz z naszych Serwisów (dane, które pozostawiasz w tzw. plikach Cookies)
 • obsługujemy jako podmiot przetwarzający Klienta, który jest administratorem Twoich danych i dane te zostały nam udostępnione w zakresie wiążącej nas z Klientem współpracy
 • uzyskaliśmy je bezpośrednio od Ciebie lub od podmiotu trzeciego uprawnionego do udostępnienia nam Twoich danych
 • złożyłeś nam skargę, reklamację lub zapytanie
 • złożyłeś nam prośbę o informację
 • reprezentujesz swoją organizację

Staramy się gromadzić dane w zakresie niezbędnym do realizacji poszczególnych czynności czy usług, dlatego też każdorazowo precyzyjnie wskazujemy zakres potrzebnych nam informacji lub oznaczamy je jako wymagane.

W zakresie korzystania z Serwisu przez Użytkownika przechowujemy również zapytania http kierowane do serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL i dotyczą m.in. publicznego adresu IP urządzenia końcowego z którego nadeszło zapytanie, czas nadejścia zapytania, liczby wysłanych przez serwer danych, adresu URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (tzw. referer link) – przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez zewnętrzny odnośnik, informacji o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

Podstawy przetwarzania

W każdym przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe, musimy posiadać tzw.  „podstawę prawną”. Podstawy prawne wynikają wprost z przepisów prawa ochrony danych osobowych (tj. art. 6 RODO), poniżej znajdują się te na których najczęściej bazujemy:

 • Zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO): wskazałeś nam, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w określonym celu np. otrzymywanie wiadomości o charakterze marketingowym środkami komunikacji elektroniczne
 • Uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO): tylko wtedy, gdy przetwarzanie jest niezbędne do prowadzenia przez nas działalności i nie koliduje to z prawem do poszanowania Twojej prywatności np. wobec konieczności zapewnienia bezpieczeństwa naszych Serwisów, polepszenia jakości i dostępności usług Serwisu, profilowanie
 • Wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO): musimy przetworzyć Twoje dane osobowe, aby móc dostarczyć Ci jeden z naszych produktów lub jedną z naszych usług np. usługę Serwisu.
 • Roszczenia prawne (art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f): wtedy, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do ustalenia, wykonania lub obrony przysługujących nam roszczeń prawnych
 • Zobowiązanie prawne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO): wtedy, gdy na gruncie przepisów prawa jesteśmy zobowiązani do przetwarzania Twoich danych osobowych

Jak wykorzystujemy dane osobowe?

Jest wiele sposobów i możliwości wykorzystania dotyczących Cię danych osobowych w zależności od tego, jak wchodzisz w interakcję z nami lub z naszymi Partnerami. Przykładowo, jeśli nie przekażesz nam dotyczących Cię informacji określonych jako wymagane, nie będziemy mogli w ten sposób umożliwić Ci skorzystania z poszczególnych usług czy nawiązać z Tobą kontaktu. Możemy też chcieć opowiedzieć Ci o produktach i usługach, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować. Jeśli mamy na to Twoją zgodę lub jest to w naszym uzasadnionym interesie, możemy to zrobić za pośrednictwem poczty, e-mailem, SMS-em, z wykorzystaniem Serwisu lub innymi środkami komunikacji elektronicznej.

Jak długo zachowujemy Twoje dane?

Przechowujemy Twoje dane do celów ściśle określonych oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami. Nigdy nie przechowujemy danych dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia określonego celu, do którego zostały one zgromadzone. Twoje dane przechowujemy:

 • przez okres niezbędny do czasu zakończenia realizacji umowy o świadczenie usług, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;
 • przez okres niezbędny do realizacji obowiązków prawnych spoczywających na nas,  a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;
 • do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej uprzednio zgody;
 • przez okres niezbędny do czasu wypełnienia uzasadnionego prawnie interesu stanowiącego podstawę przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

Czy podanie danych jest konieczne?

Co do zasady podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne jednak może okazać się niezbędne do realizacji konkretnych usług lub Twoich żądań np. w zakresie kontaktu, skorzystania z poszczególnych usług, realizacji Twoich uprawnień związanych z przetwarzaniem etc. Podanie danych może też być też niezbędne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa.

Konsekwencją niepodania odpowiednich informacji może być brak możliwości działania w określonym celu.

Odbiorcy danych

Oprócz nas dostęp do danych mogą uzyskać również dostawcy usług, z którymi współpracujemy, a którzy pomagają nam w dostarczaniu produktów i usług, których od nas oczekujesz bądź wspierają nas w prowadzonej działalności. Podmioty te przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu i muszą spełnić wysokie standardy bezpieczeństwa.  Podmiotom posiadającym dostęp do danych udostępniamy tylko te informacje, które pozwalają świadczyć nam/im usługi lub ułatwiać ich świadczenie Tobie.

W niektórych okolicznościach możemy być też prawnie zobowiązani do udostępniania informacji o Tobie – na przykład na mocy orzeczenia sądu, przepisów prawa lub decyzji organu publicznego. W każdym przypadku upewniamy się, że mamy legalne podstawy do dzielenia się informacjami o Tobie i dokumentujemy nasze decyzje.

Przekazanie danych do tzw. państwa trzeciego

W zakresie realizacji celów przetwarzania możemy przekazywać Twoje dane osobowe do naszych dostawców, Partnerów lub usługodawców mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). W każdym przypadku, gdy Twoje dane będą mogły się znaleźć poza EOG poinformujemy Cię o tym.

Jednocześnie dbając o bezpieczeństwo Twoich danych ściśle przestrzegamy zasad ich transferu wynikających wprost z RODO i przekazujemy dane wyłącznie tam, gdzie stopień zabezpieczenia jest gwarantowany zgodnie z decyzjami Komisji Europejskiej (np. do USA jedynie do podmiotów znajdujących się na tzw. Privacy Shield list).

Twoje uprawnienia związane z przetwarzaniem

Zgodnie z przepisami prawa ochrony danych osobowych przysługują Ci konkretne uprawnienia w zależności od podstawy przetwarzania dotyczących Ciebie danych.

Prawo dostępu

Masz prawo dowiedzieć się, czy używamy lub przechowujemy Twoje dane osobowe – tzw. prawo dostępu. Korzystając z tego prawa możesz poprosić nas również o kopię Swoich danych.

Prawo do sprostowania

Możesz kwestionować dokładność oraz treść przetwarzanych przez nas danych i prosić o ich poprawienie lub usunięcie. Jest to tak zwane „prawo do sprostowania”. Jeśli Twoje dane są niekompletne, możesz też poprosić nas o ich uzupełnienie np. dodając nowe informacje bądź też modyfikując już posiadane.

Prawo do usunięcia danych

Możesz poprosić nas, byśmy usunęli Twoje dane. Uprawnienie to jest znane też jako tzw. „prawo do bycia zapomnianym” i nie jest absolutne. Zgodnie z RODO uprawnienie do usunięcia danych jest skuteczne m.in. w następujących okolicznościach, gdy:

 • nie potrzebujemy już Twoich danych
 • początkowo wyraziłeś zgodę na przetwarzanie, ale teraz ją wycofałeś
 • sprzeciwiłeś się wykorzystaniu Twoich danych
 • przetwarzaliśmy Twoje dane niezgodnie z prawem

Możemy odmówić Ci realizacji uprawnienia do „bycia zapomnianym” w następujących okolicznościach:

 • kiedy jesteśmy na mocy przepisów prawa zobowiązani do przechowywania Twoich danych
 • przechowywanie danych jest niezbędne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz uprawnienie do ograniczenia sposobu oraz zakresu w jakim wykorzystujemy Twoje dane, szczególnie w przypadku, jeśli obawiasz się o prawdziwość posiadanych przez Nas informacji lub sposobu ich użycia. Jeśli to konieczne, możesz również skierować wniosek o usunięcie niektórych informacji o Tobie (patrz „prawo do usunięcia danych”). Prawo to jest ściśle powiązane z twoimi uprawnieniami do kwestionowania dokładności Twoich danych i możliwości wyrażenia sprzeciwu wobec ich użycia.

Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania

W pewnych okolicznościach masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu (wykorzystywaniu) Twoich danych np. w sytuacji, gdy nie zgadzasz się na przetwarzania w oparciu o prawnie uzasadniony interes. Jeśli Twój sprzeciw będzie zasadny, musimy zaprzestać używania Twoich danych w celu, w którym pierwotnie były one przetwarzane, chyba że jesteśmy w stanie podać powody uzasadniające dalsze wykorzystanie Twoich danych pomimo skierowanych zastrzeżeń.

Masz absolutne prawo do wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystania Twoich danych w celu marketingu. W tym wypadku, jeżeli się sprzeciwisz bezwzględnie zaprzestaniemy używania Twoich danych w tym celu.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do uzyskania dotyczących Cię danych osobowych w sposób dostępny i możliwy do odczytania np. w postaci pliku Excel. Masz również prawo poprosić nas o przeniesienie Twoich danych do innego podmiotu – zrobimy to, jeśli przeniesienie jest, jak mówi RODO, “technicznie wykonalne”. Prawo to dotyczy tylko tych informacji, które nam przekazałeś na podstawie zgody lub w zakresie realizacji bądź negocjacji warunków umowy, a przetwarzanie ich odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Prawo cofnięcia zgody

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody możesz dodatkowo skorzystać z prawa jej cofnięcia w dowolnym momencie – pamiętaj, że cofnięcie to jednak nie ma wpływu na zgodność przetwarzania przed jego dokonaniem.

Prawo złożenia skargi do organu nadzorczego

Pracujemy zgodnie z wysokimi standardami, jeśli chodzi o przetwarzanie Twoich danych osobowych. Jeżeli masz pytania lub wątpliwości, skontaktuj się z nami, a na pewno odpowiemy.

Jeśli pozostaniesz niezadowolony wobec treści odpowiedzi bądź realizacji przysługującego Ci uprawnienia, możesz złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych – w Polsce do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Realizacja Twoich uprawnień

Możesz poprosić o realizację przysługujących Ci uprawnień w formie ustnej lub pisemnie. Jeśli przekażesz nam swoją prośbę ustnie, zalecamy, abyś przesłał ją również na piśmie lub w wiadomości email – tak, aby pozostawić wyraźny ślad korespondencji. Dostarczy nam to również potwierdzenia Twojego stanowiska lub żądań oraz umożliwi odpowiedzieć na Twoje wnioski i zgodnie z treścią Twoich oczekiwań w jak najkrótszym terminie.

Nie pobieramy opłat za realizację Twoich uprawnień i staramy się przekazywać informacje w terminie nie dłuższym niż miesiąc – jeżeli okaże się, że będziemy potrzebować więcej czasu poinformujemy Cię o tym. W określonych przypadkach możemy pobrać stosowną opłatę np. w sytuacji ponownego żądania kopii danych – jednak wcześniej Cię o niej poinformujemy.

W celu uzyskania informacji w zakresie przetwarzania można wykorzystać poniższe kanały komunikacji:

Pliki Cookies

Serwis korzysta z plików Cookies stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotami zamieszczającymi informacje w formie plików Cookies w urządzeniu z wykorzystaniem którego korzystasz z Serwisu oraz uzyskującymi do nich dostęp jest APN Promise oraz jej Partnerzy m.in. świadczący usługi analityczne, reklamodawcy, twórcy aplikacji.

Wykorzystywanie

Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:

 • świadczenia usług Serwisu
 • ułatwienia korzystania z Serwisu podczas jego przeglądania
 • późniejszej identyfikacji w przypadku ponownego połączenia Serwisu z urządzeniem na którym zostały zapisane
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury oraz zawartości
 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do określonych preferencji Użytkowników oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Użytkownika
 • prezentacji reklam, m.in. w sposób uwzględniający zainteresowania Użytkownika
 • wymiany informacji z Partnerami w celu pośredniczenia w świadczeniu ich usług z wykorzystaniem Serwisów

Rodzaje Cookies

W ramach Serwisu możemy wykorzystywać następujące rodzaje plików Cookies:

 • „sesyjne” – które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej
 • „trwałe” – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika
 • „wydajnościowe” – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu
 • „funkcjonalne” – umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika
 • „własne” – zamieszczane przez Serwis
 • „zewnętrzne” – pochodzące z witryny zewnętrznej niż Serwis

Zarządzanie ustawieniami przeglądarki

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych tj. przeglądarka internetowa, zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Możesz dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików Cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja stosowanej przez Ciebie przeglądarki internetowej.