Dokumenty informacyjne

Dokumenty informacyjne

Poza akcjami spółki wprowadzonymi do alternatywnego systemy obrotu (ASO) na podstawie zamieszczonego w tej sekcji dokumentu informacyjnego, wszystkie inne akcje spółki zostały wprowadzone do ASO w oparciu o wynikający z Regulaminu ASO wyjątek od obowiązku sporządzania dokumentu informacyjnego, tj.: „Obowiązku sporządzenia dokumentu informacyjnego nie stosuje się w przypadku, gdy akcje emitenta objęte wnioskiem o wprowadzenie stanowią mniej niż 10% wszystkich tego samego rodzaju akcji emitenta wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu, z zastrzeżeniem ust. 2. Przepis ten stosuje się odpowiednio do praw do tych akcji i praw poboru tych akcji.

 

 

Data wprowadzenia akcji spółki do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect: 07 lutego 2013 r.

Firma spółki nie zmieniała się od daty debiutu akcji spółki na rynku NewConnect.