Wypłata dywidendy za 2018 rok

Wypłata dywidendy za 2018 rok
27 sierpnia 2019 APN Promise

Wypłata dywidendy za 2018 rok

W dniu 27 czerwca 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie APN Promise S.A. podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018, przeznaczając na wypłatę dywidendy kwotę 1.797.224,40 zł (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia cztery złote 40/100), to jest kwotę 0,18 zł (osiemnaście groszy) brutto na jedną akcję Spółki.

Ogłoszenie o wypłacie dywidendy dla Akcjonariuszy
2019-08-27 Ogłoszenie o wypłacie dywidendy za 2018 rok

Dyspozycja wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy
2019-08-27 Załącznik – Dyspozycja wypłaty dywidendy