Wypłata dywidendy za 2015 rok

Wypłata dywidendy za 2015 rok
1 sierpnia 2016 APN Promise

Wypłata dywidendy za 2015 rok

W dniu 29 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie APN Promise  S.A. podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015, przeznaczając na wypłatę dywidendy kwotę nie większą niż 4.063.794,98 zł (cztery miliony sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote 98/100), tj. kwotę 0,43 zł (czterdzieści trzy grosze) na jedną akcję.

2016-08-01 Ogłoszenie o wypłacie dywidendy za 2015 rok