Grupa kapitałowa

Grupa kapitałowa

Aktualności

Wypłata dywidendy za 2016 rok

​Zarząd APN Promise S.A. uprzejmie informuje, iż:

W dniu 27 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie APN Promise  S.A. podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016, przeznaczając na wypłatę dywidendy kwotę nie większą niż 3.998.092,60 zł (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złote 60/100), to jest kwotę 0,47 zł (czterdzieści siedem groszy) brutto na jedną akcję Spółki.

APN Promise liderem wśród dostawców oprogramowania na licencjach firm trzecich

APN Promise liderem wśród dostawców oprogramowania na licencjach firm trzecich.

W przygotowanym rankingu Liderów Polskiego Rynku IT za 2016 rok Spółka APN Promise zajęła pierwsze miejsce w kategorii „Największy dostawca oprogramowania na licencjach firm trzecich". 

 

Pokaż wszystkie